PHỤ LIỆU ĐÓNG GÓI

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Mỹ Hạnh
Phó Giám Đốc -

Bà Đào Thanh Tâm
TP. Kinh Doanh - 0983.386.325

Chỉ xé tự dính

Chỉ xé Holographic
Chỉ xé Holographic
Chỉ xé thường
Chỉ xé thường
Chỉ xé in màu
Chỉ xé in màu
Chỉ xé in chữ hoặc logo
Chỉ xé in chữ hoặc logo